Lenny Kravitz

Lenny Kravitz performing live at the Palladium in Köln, 2008.

Lenny Kravitz live in Köln 2008

Lenny Kravitz live in Köln / Palladium Köln, 03.06.2008

Lenny Kravitz live in Köln 2008

Lenny Kravitz live in Köln / Palladium Köln, 03.06.2008

Lenny Kravitz live in Köln 2008

Lenny Kravitz live in Köln / Palladium Köln, 03.06.2008

Lenny Kravitz live in Köln 2008

Lenny Kravitz live in Köln / Palladium Köln, 03.06.2008

Lenny Kravitz live in Köln 2008

Lenny Kravitz live in Köln / Palladium Köln, 03.06.2008